English to Greek vocabulary in Lessons 13-22

Note and disclaimer

This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13-22 in this course.  Because of inclusions and omissions, it is not recommended as the substitute of a general dictionary (for that purpose, look up the Bibliography). 

Verbs are all listed under the English infinitive, so if you are looking for a verb, go to the letter T.

 

[Try to remember the highlighted vocabulary.] 

Click on each letter to save scrolling time.  Click here for the English to Greek vocabulary in Lessons 1-12.

 

A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M

    N    O     P     Q    R     S     T     U     V    W     X     Y      Z

 

A

able = δυνατός, ή, όν   

according to = κατά (+ acc ) 

Achilles = Ἀχιλλεύς, Ἀχιλλέως  

Acrisius = Ἀκρίσιος, ου, ὁ  

affliction, oppression = θλίψις, -εως, ἡ  

again, back = πάλιν

Agathon = Ἀγάθων, Ἀγάθονος, ὁ 

Agesilaos = Ἀγησίλαος, ου, ὁ  

Alexander = Ἀλέξανδρος, ου,   

ambassador, elder = πρεσβύτερος, ου, ὁ  

ancient, old = παλαιός, ά, όν   

and not; but not; not even = οὐδέ / μηδέ; neither... nor = οὐδέ ... οὐδέ / μηδέ ... μηδέ   

angry (to get / be angry) = ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην  

another = ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο   

answer = ἀπόκρισις, ἀποκρίσεως, ἡ  

apple or any tree-fruit = μῆλον, ου, τό  

aptly = ἱκανῶς

Archidamus =  Ἀρχίδαμος, ου, ὁ  

Argos =  Ἀργος, ους, τό  

army = στράτευμα, στρατεύματος, τό 

as soon as possible = ὡς τάχιστα  

as, just as, like = ὡς , ὥσπερ, καθώς    

Asclepius = Ἀσκληπιός, οῦ, ὁ  

assembly = ἐκκλησία, ας, ἡ; assembly, dealings with one another = ὁμιλία, ας, ἡ

Athens = Ἀθῆναι, Ἀθηνῶν, αἱ  

back to the top 

 

B

back, up =  ἀνά (+ acc )  

Baptist (a surname of John) =  Βαπτιστής, οῦ, ὁ  

Barabbas = Βαρραββᾶς, ᾶ, ὁ  

battle = μάχη, ης, ἡ  

because = διότι   

before, in front of = ἔμπροσθεν (adv, and preposition + gen) 

behind = ὀπίσω (+ gen)

beloved   = ἀγαπητός, ή, όν  

better = βελτίων, βέλτιον; better (of persons, also braver, nobler) = ἀμείνων,  ἄμεινον

best = βέλτιστος, η, ον; best (of persons, i.e. bravest, noblest) = ἄριστος, η, ον  

bird = ὄρνις, ὄρνιθος, , ; birds = τὰ πετεινά

bird, omen = οἰωνός, οῦ, ὁ  

birth, generation, "clan" = γένος, γένους, τό 

bitter = πικρός, ά, όν 

black  = μέλας, μέλαινα, μέλαν  

brass (fine) = χαλκολίβανος, ου, ὁ or  χαλκολίβανον, ου, τό χάλκεος, α, ον  

breast (a female's), the chest = μαστός, οῦ, ὁ  

broad = πλατύς, πλατεῖα, πλατύ   

brotherly love, love of God, charity  =  ἀγάπη, ης, ἡ

back to the top 

 

C

camp (military) = στρατόπεδον, ου, τό   

Caparneum = Καφαρναούμ  

cat  αἴλουρος, ου, ὁ, ἡ  

cause = αἰτία, ας, ἡ  

chamber = θάλαμος, ου, ὁ   

Cheiron = Χείρων, Χείρωνος, ὁ  

childlike, innocent = νήπιος, α, ον 

citadel, city vs. countryside = ἄστυ, ἄστεως, τό   

city-state = πόλις, πόλεως, ἡ   

cloak = ἱμάτιον, ου, τό  ; in the plural = clothes

coffer, box, chest = λάρναξ, λάρνακος, ὁ   

comic playwright = κωμοδοποιός, οῦ, ὁ 

concern, worry = μέριμνα, ης, ἡ  

council, consultation = συμβούλιον, ου, τό 

counselor = σύμβολος, ου, ὁ

courage = ἀνδρεία, ας,  

crying, shrieking ( used as nouns) = κραυγή, ῆς, ἡ  

cup = κοτύλη, ης,  

cure = θεραπεία, ας, ἡ

custom, habit = ἦθος, ἤθους, τό.

back to the top

 

D

Danae = Δανάη, ης, ἡ   

danger  = κίνδυνος, ου, ὁ  

daughter = θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ   

dead = νεκρός, ά, όν

depth or height  =  βάθος, βάθους, τό 

desert, lonely = ἔρημος, (η), ον  

destruction = ἀπώλεια, ας, ἡ   

destiny, portion = μέρος, μέρους, τό   

disorder, licentiousness = ἀταξία, ας, ἡ  

divine = θεῖος, α, ον   

divinity , demon = δαιμόνιον, ου, τό  

dog = κύων, κυνός, ,  

double-edged = δίστομος, ον 

drawing, writing, indictment; in koinÍ Greek, scripture = γραφή, ῆς, ἡ   

drink = πόσις, πόσιος, ἡ

back to the top

 

E

each time, at all times = ἑκάστοτε (adv) 

early, early in the day = πρωΐ

earth (inhabited) =  οἰκουμένη, ης, ἡ

earth-born = γηγενής, γηγενές  

easy = ῥάδιος, α, ον     

ecstasy = ἔκστασις, ἐκστάσεως,  

Egyptian = Αἰγύπτιος, ου,  an

elder = πρέσβυς, πρέσβεως, ὁ

elsewhere, somewhere else = ἀλλαχοῦ   

empty = κενός, ή, όν 

end, goal = τέλος, τέλους, τό  

equal = ὅμοιος, α, ον  (+ dat)  

even if = εἰ καί /   

evening  = ὀψία, ας, ἡ  

exceedingly = περισσῶς    

experience, suffering = πάθος, πάθους, τό   

experienced = ἔμπειρος, ον (+ gen)   

back to the top

 

F

face, person = πρόσωπον, ου, τό  

faith = πίστις, πίστεως, ἡ  

faithful, trustworthy = πιστός, ή, όν  

false = ψευδής, ψευδές  

fast = ταχύς, ταχεῖα, ταχύ  

festival =  ἑορτή, ῆς, ἡ  

finally = τέλος

finer, more beautiful = καλλίων, κάλλιον; finest = κάλλιστος, η, ον (comparative and superlative, respectively, of  καλός, , όν)

fire = πῦρ, πυρός, τό / φλόξ, φλογός, ἡ

firm, trusty = βέβαιος, α, ον  

fish = ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ  

fleet (or army sent as part of an expedition or campaign) = στόλος, ου, ὁ 

flower = ἄνθος, ἄνθους, τό 

foolish = μῶρος, α, ον  

foot = πούς, ποδός, ὁ  

for the sake of = ἕνεκα (gen +

forgiveness = συγγνώμη, ης,  

fortunate, happy = εὐδαίμων, εὔδαιμον; to consider happy = εὐδαιμονίζω  

fox = ἀλώπηξ, ἀλώπεκος, ἡ

freedom = ἐλευθερία, ας, ἡ  

friendship = φιλία, φιλίας, ; on friendly or peaceful terms = διὰ φιλίας

frog = βάτραχος, ου, ὁ 

fruit = καρπός, οῦ,  

full = μεστός, ή, όν / πλήρης, πλῆρες  

funny  =  γελοῖος, α, ον 

furnace, kiln = κάμινος, ου, ἡ   

back to the top

 

G

Galilee = Γαλιλαία, ας, ἡ  

gathered together = ἐπι-συν-ηγμένος, η, ον (perfect passive pple of  ἐπι-συν-άγω

gentle = ἤπιος, α, ον   

gladly = ἡδέως

good luck = εὐτυχία, ας,    

Gorgias = Γοργίας, ου, ὁ  

great, much (pl  many) = πολύς, πολλή, πολύ; more (comparative) = πλέων, πλέον (πλείων, πλεῖον); very great , neuter: very much, pl: very many), most (superlative) = πλεῖστος, η, ον    

Greece= Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ

back to the top

 

H

hair = θρίξ, τριχός, ἡ  

harbor = λιμήν, λιμένος, ὁ  

hare = λαγωός, οῦ, ὁ 

head = κεφαλή, ῆς,  

heavy = βαρύς, βαρεῖα, βαρύ   ὠφελήσιμος, ον 

Hephaestus = Ἥφαιστος, ου, ὁ high priest, head of the Jewish religion = ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως  

himself, herself, itself (reflexive of the 3rd person) = ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἐαυτό  αὑτόν, αὑτήν, αὑτό  / αὑτόν, αὑτήν, αὑτό (αὑτοῦ, αὐτῆς, αὑτοῦ) 

how great? how much? (pl) how many? = πόσος, η, ον  

hundred (one) = ἑκατόν (indeclinable numeral) 

hunter = θηρευτής, τοῦ, ὁ 

back to the top

 

I

I = ἐγώ, μοῦ / ἐμοῦ    

I have come or gone = ἐλήλυθα  (perfect of  ἔρχομαι)

if = εἰ (conj) if not, unless, except =  εἰ μή  

ill luck = δυστυχία, ας,  

impulse = ὁρμή, ῆς, ἡ 

innocent = ἀναίτιος, ον  

insolence, wanton violence, outrageous behavior = ὕβρις, ὕβρεως, ἡ  

interpreter = ἑρμενεύς, ἑρμενέως,  

//it// has occurred  =  γέγονε

//it// is necessary = δεῖ

//it// is obligatory, necessary = χρή  

//it// seems (right)  = δοκεῖ  

back to the top

 

J

Jerusalem = Ἰεροσόλυμα, τά  (indeclinable)

Jewish = Ἰουδαῖος, α, ον 

judgment = κρίσις, κρίσεως, ἡ  

juror = δικαστής, οῦ,  

back to the top

 

K

key = κλείς, κλειδός, ἡ  

king = βασιλεύς, βασιλέως, ὁ   

knowledge = γνῶσις, γνώσεως, ἡ   

back to the top

 

L

Lacedemonian (Spartan) = Λακεδαιμόνιος, α, ον  

lamentation  =  ὀδυρμός, οῦ, ὁ  

lampstand = λυχνία, ας, ἡ  

lap = κόλπος, ου, ὁ

last = ἔσχατος, η, ον  

late = ὄψιος, α, ον

later = ὕστερον   

leaf = φῦλλον, ου, τό 

libation (in the pl, peace treaty) = σπονδή, ῆς, ἡ

light, nimble = κοῦφος, η, ον  

long, reaching to the feet = ποδήρης, ποδῆρες  

Lord (of the) = κυριακός, ή, όν  

back to the top

 

M

Macedonian (noun) = Μακεδῶν, Μακεδόνος 

male = ἄρρην, ἄρρενος, ὁ  (noun and adjective)

memory, remembrance = μνήμη, ης, ἡ  

misfortune = ἀτυχία, ας, ἡ  

mortal = θνητός, ή, όν   

mountain = ὄρος, ὄρους, τό

mouth = στόμα, στόματος, τό  

movement = κίνησις, κινήσεως, ἡ 

murderer = φονεύς, φονέως,  

my, mine = ἐμός, ἐμή, ἐμόν , ἐμαυτήν (ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς

mystery = μυστήριον, ου, τό  

back to the top

 

N

naked = γυμνός, ή, όν    

narrow  = στενός, ή, όν  

nature = φύσις, φύσεως, ἡ  

naval = ναυτικός, ή, όν  

necessary = ἀναγκαῖος, α, ον  

need = χρεία, ας, ἡ  

Nereus = Νερεύς, Νερέως, ὁ

nest = καλιά, ᾶς, ἡ 

never = οὐδέποτε / οὔποτε  

nevertheless = μέντοι

night = νύξ, νυκτός, ἡ  

noble, high-born, good = γεν(ν)αῖος, α, ον  

nobly = γνησίως (adv) 

back to the top

 

O

of all sorts = παντοῖος, α, ον  

old man = γέρων, γέροντος, ὁ 

Olympus = Ὄλυμπος, ου, ὁ  

on behalf of, for the sake of = ὑπέρ  (+ gen) 

once, once upon a time = ποτέ (enclitic)   

one  (the numeral) = εἷς, μία, ἕν 

one another = ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἀλλήλα (acc of a reciprocal pronoun that has no nom; the gen is ἀλλήλων)

opportunity, right time = καιρός, οῦ, ὁ 

or, than = (conj)

order, commandment = ἐντολή, ῆς, ἡ  

our  =  ἡμέτερος, α, ον                                      

ox = βοῦς, βοός, ὁ  

back to the top

 

P

painter = ζωγράφος, ου, ὁ  

parable = παραβολή, ῆς, ἡ

partner = συγκοινωνός, όν  

pause, rest = παῦλα, ης,  

peace treaty (solemnized by a libation) = σπονδή, ῆς, ἡ in the pl

people, populace = λαός, λαοῦ, ὁ 

pig, boar = σύς, συός, ὁ, ἡ  

Pilate = Πειλᾶτος, ου,  

pitiable, deserving compassion = ἐλεεινός, ή, όν  

poor (vs. rich) = πένης, τος   

possession, "thing"= κτῆμα, κτήματος, τό  ( = χρῆμα, χρήματος, τό)

potter = κηραμεύς. κεραμέως,  

power = δύναμις, εως, ἡ    

praise = ἔπαινος, ου, ὁ 

priest = ἱερεύς, ἱερέως,  

prisoner = δέσμιος, ου, ὁ; prisoner of war ἀχμάλωτος, ου,  

Prometheus = Προμηθεύς, έως, ὁ  

publicly = back to the top

 

R

race, flight, running = δρόμος, ου, ὁ 

ready, prepared = ἕτοιμος, (ἑτοίμη), ἕτοιμον   

reason, pretext = revelation (lit: uncovering, cf. καλύπτω) = ἀποκάλυψις, ἀποκαλύψεως, ἡ  

revolt = στάσις, στάσεως, ἡ 

right (vs left) = δεξιός, ά, όν  

rocky = πετρώδης, πετρῶδες    

Roman = Ῥωμαῖος, α, ον 

roof or ceiling = ὀρoφή, ῆς, ἡ   

root = ῥίζα, ης, ἡ  

back to the top

 

S

sabre, short sword =  μάχαιρα, ας, ἡ  

salvation = σωτηρία, ας,  

scimitar, large sword = ῥομφαία, ας, ἡ  

scribe = γραμματεύς, -έως, ὁ  

scripture = γραφή, ῆς,

Scythians = Σκῦθαι, ῶν, οἱ  

secretly, without someone's knowledge = λάθρα (adv used as preposition + gen)  

sharp = ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ  

shield ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ  

ship = ναῦς, νεώς, ἡ 

short, brief = βραχύς, βραχεῖα, βραχύ  

Simon = Σίμων, ονος, ὁ  

sixty = ἑξήκοντα  (indeclinable numeral) 

snow = χιών, χιόνος, ἡ   

so (... that as a result) = ὥστε

so great, so large (pl so many) = τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο  

so that, in order to (purpose clause = ἵνα + Subjunctive / ὅπως + Subjunctive

Socrates = Σωκράτης, ους, ὁ  

sophist  = σοφιστής, οῦ, ὁ  

Sophocles = Σωφοκλῆς, Σοφοκλέους   

sowing, seed = σπορά, ᾶς,   

space, place = χῶρος, ου, ὁ  

Spartan (a) = Σπαρτιάτης, ου, ὁ   a

star = ἀστήρ, ἀστέρος, ὁ  

story = μῦθος, ου, ὁ   

straight to (of space) ; at once (of time) = εὐθύς (adv) 

strong = ἰσχυρός, ά, όν  

stronger, more excellent = κρείσσων, κρεῖσσον (comparative of ἀγαθός, , όν); strongest, most excellent = κράτιστος, η, ον  (superlative of ἀγαθός, , όν)

sweet = ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ; sweeter = ἡδίων, ἥδιον; sweetest = ἥδιστος, η, ον

swift  = ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ  

back to the top

 

T

teaching, instruction = διδαχή, ῆς, ἡ  

temperate, of sound mind = σώφρων, σῶφρον 

"Thinkery" (in Aristophanes' Clouds) = φροντιστήριον, ου, τό  

thirty = τριάκοντα (indeclinable numeral) 

three = τρεῖς, τρία  

thus = ὧδε / οὕτω  / οὕτως  (adv) 

to accuse, speak against  =  κατηγορέω > ῶ, κατηγορήσω  (+ gen) 

to announce = ἀγγέλλω, ἀγγελέω > ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην  

to approach unseen = προσ-έρπω, προσ-έρψω, προσ-είρπυσα

to arrive = ἀφ-ικνέομαι > ἀφ-ικνοῦμαι  (ἀπό + ἱκνέομαι), ἀφ-ίξομαι, ἀφ-ῑκόμην,  ἀ-φῖγμαι  

to ask (a question) to ask of, entreat = παραιτέομαι > οῦμαι, παραιτήσομαι, --, --, παρτημαι 

to attempt, try = πειράομαι > πειρῶμαι, πειράσομαι, ἐπειρασάμην  

to awaken = ἐγείρω, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγήγερμαι / ἐγρήγορα   

to be about to go = ἐλεύσομαι  (future of ἔρχομαι); more common in ancient Greek:  εἶμι

to be absent = ἄπειμι  (cf.  εἰμί)

to be anxious = μεριμνάω > ῶ, μεριμνήσω   

to be ashamed = αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην, ᾔσχυμμαι 

to be burdened, to suffer = ἄχθομαι 

to be content, satisfied = εὐδοκέω, εὐδοκήσω, εὐδόκησα  

to be inferior (to another), to be beaten = ἡσσάομαι (Attic  ἡττάομαι), ἡττήσομαι, ἥττημαι, ἡσσήθην  

to be king = βασιλεύω, βασιλεύσω 

to be placed, to be in a position = κεῖμαι  

to be possessed by a demon = δαιμονίζομαι  

to be silent = σιγάω > ῶ, σιγήσομαι or σιγήσω  

to be sitting = κάθημαι, perfect of  καθέζομαι  (which means "to sit down")     

to be wise, have understanding = φρονέω > ῶ, φρονήσω   

to bear, carry = φέρω, οἴσω, ἤνεγκον / ἤνεγκα, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι  

to beget (of the father); to give birth to (of the mother) = γεννάω > ῶ, γεννήσω   

to begin, rule = ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἦργμαι (+ gen); the middle ἄρχομαι also = to begin    

to beseech = ἱκετεύω  

to bind = δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα   Not to be confused with δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα  to stand in need of, lack

to bow before, make obeisance to = προσ-κυνέω > ῶ, προσ-κυνήσω, προσ-εκύνησα  (+ acc)

to bring into the world, bring forth or beget = τίκτω, τέξω, ἔτεκον   

to bring tidings, announce = ἀπ-αγγέλλω, ἀπ-αγγελῶ, ἀπ-ήγγειλα, ἀπήγγελκα, ἀπήγγελμαι  

to bring, draw together = συν-άγω

to build, furnish = κατα-σκευάζω, -σω, κατεσκέυασα, κατεσκεύακα   

to burn = πυρόω > πυρῶ, πυρώσω / καίω, καύσω, ἔκαυσα, -- , κέκαυμαι, ἐκαύσθην  

to buy = ἀγοράζω, ἀγοράσω, ἠγόρασα 

to call = καλέω > καλῶ, καλέσω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι  

to carry off = ἀπό + φέρω; to carry over, spend (time) = διάγω (διά + ἄγω) 

to carry the battle through, fight to the end = δια-μάχομαι  

to cause to arise; to arise = τέλλω, τελλῶ, ἔτειλα  

to cause to spring up, to spring up or grow ἀνα-τέλλω, ἀνατελῶ, ἀνέτειλα / ἐξανατέλλω (ἐκ + ἀνά + τέλλω)  

to cease from = ἐπέχω, ἐφέξω, ἐπέσχον 

to chance upon (+ Genitive) = τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον 

to change = μετα-βάλλω; to change shape = μεταμορφόω> ῶ, μεταμορφώσω, μετεμόρφωσα 

to chase, pursue = διώκω, διώξω, εθδίωκα, δεδίωχα, δεδίωγμαι, ἐδιώχθην  

to choke = πνίγω, πνίξω 

to come or go = ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα.  In Attic  the independent irregular verb εἶμι served as the future.  In this course we do not study the conjugation to which εἶμι belongs (athematic or -μι verbs)

to come out = ἐκπορεύομαι, ἐκπορεύσομαι  

  

to consult the oracle = χρηστεριάζομαι  

to contribute to = συνάπτομαι

to converse = διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελεξάμην

to corrupt, destroy = φθείρω, φθερέω > φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἔφθαρμαι   

to crown = στεφανόω >  

to crucify = σταυρόω > ῶ  

to cry = κράζω, κράξω, ἔκραξα, κέκραγα.  The perfect is often intensive: κέκραγα = cry out loud.

to cull, gather = δρέπω, δρέψω,ἔδρεψα  

to defend oneself = φυλάσσομαι (Attic φυλάττομαι

to destroy = ἀπολώλεκα  (perfect of ἀπόλλυμι, a verb not studied in this course) 

to die = ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, απέθανον, τέθνηκα  

to do a favor to, oblige = χαρίζομαι, χαρίσομαι > χαριοῦμαι, ἐχαρισάμην   

to do with another, assist = συμ-πράσσω  (cf. πράσσω)   

to do, act = δράω > ῶ, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι  

to do, practise = πράσσω (Att. πράττω), πράξω, ἔπραξα, πέπραγα, πέπραγμαι  

to drink = πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα   

to eat = ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδήδεσμαι

to eat up = κατεσθίω 

to embark = ἐμβαίνω,  ἐμβήσομαι, ἐνέβην, ἐμβέβηκα; embarking / having embarked =  ἐμβάς, ἐμβᾶσα, ἐμβάν   pple of the active aorist [ἐνέβην], a type of aorist not studied yet in this course.    

to engender = φύω, φύσω, ἔφυσα  

to envy = ζηλόω > / φθονέω > , φθονήσω, ἐφθόνησα 

to escape = ἀπο + φεύγω  

to experience, suffer = πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα 

to fall (down) = κατά + πίπτω  

to fall = πίπτω, πεσέομαι > πεσοῦμαι, ἔπεσον,  πέπτωκα    

to fear  = δείδω, δείσω, ἔδεισα  

to ferry = πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευκα, πεπόρευμαι

to fight against (+ dat) = μάχομαι, μαχέσομαι or μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην

to find εὑρίσκω, εὑρήσω, εὗρον / ηὗρον, εὕρηκα / ηὕρηκα , εὕρημαι / ηὕρημαι

to fine = ζημιόω >  

to finish (sc. τὸν βίον, i.e. to die) = τελευτάω > ῶ, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα  

to flee = φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα   

to follow = ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην (+ dat)

to follow, obey = ἀκολουθέω > ῶ, ἀκολουθήσω  (+ dat)    

to follow, pursue = κατα-διώκω  

to force = βιάζω, βιάσω, --, --, βεβίασμαι  

to fulfil, continue (doing) = διατελέω  

to gather together = συναθροίζω   

to gather together, levy (forces) = ἁθρ -size: 11.0pt; font-family: Palatino Linotype; color: black; background: yellow"> to give = [δίδωμι], δώσω, [ἔδωκα], δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην    

to give way, draw back, make room for, have room for = χωρέω > ῶ, χωρήσω, ἐξώρησα, κεχώρηκα  

to go away, leave = ἀπ-έρχομαι (ἀπό + ἔρχομαι)  

to go or come down = κατ-έρχομαι 

to go up, ascend = ἀνα-βαίνω, ἀνα-βήσομαι, [ἀνέβην], ἀνα-βέβηκα >, φρουρήσω, ἐφρούρησα, - , - , ἐφρουρήθην; to guard oneself against = φρουρέομαι > οῦμαι

to guard, observe = τηρέω, τηρήσω, ἐτήρησα, τετήρηκα  

to hand over, deliver = [παραδίδωμι]  

to happen to (... be doing something) = τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον 

to hasten, be eager = σπεύδω, σπεύσω, ἔσπευσα  

to hate = μισέω > μισῶ / ἐχθαίρω, ἐχθαρῶ, ἤχθηρα  

to have = ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα ; + an adverb = to be, e.g.  ἔχω κακῶς  to be ill.

to have good luck = εὐτυχέω >ῶ, εὐτυχήσω

to hinder, prevent = κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην  

to hire = μισθόομαι > μισθοῦμαι, μισθώσομαι, ἐμισθωσάμην, μεμίσθωμαι 

to hold as a custom = νομίζω, νομιέω > ῶ, ἐνόμισα    

to impart (something to another) =  ἀνακοινόομαι > οῦμαι, ἀνακοινώσομαι (a contract  -όω verb, not studied yet) 

to increase = αὐξάνω, αὐξήσω, ηὔξησα, ηὔξηκα (middle = to grow)

to inquire about something = ἐπερωτάω > ῶ, ἐπερωτήσω   

to intend  = δια-νοέομαι > διανοοῦμαι 

to interpret, preach = προφητεύω, -σω, ἐπροφήτευσα 

to judge = κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι   

to kill = ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα (first aorist without σ), ἀπέκτονα  / φονεύω, φονεύσω, ἐφόνευσα, πεφόνευκα  

to laugh = γελάω > ῶ, γελάσω, ἐγέλασα  

to lay siege to, besiege = πολιορκέω, πολιορκήσω, - , - , -, ἐπολιορκήθην    

to lead, lead away = ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦμαι, ἤχθην  

to lead the way, suppose, believe = ἡγέομαι > ἡγοῦμαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι  

to leap = ἅλλομαι, ἀλοῦμαι, ἡλάμην / ἡλόμην 

to learn = μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα  

to leave, leave behind = κατα + λείπω    

to live, breathe = ζάω > ζῶ, ζήσομαι, ἔζησα, ἔζηκα.  This verb makes contractions in η  rather than in long ᾱ :  ζῶ, ζῇς, ζῇ, etc.

to look up = ἀνά + βλέπω

to look = βλέπω, βλέψομαι / (later) βλέψω, ἔβλεψα, βέβλεφα, βέβλεμμαι  

to love = φιλέω > , φιλήσω, ἐφίλησα 

to make further vows = συν-επεύχομαι  

to make visible, show = δηλόω > ῶ, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, δεδήλωμαι  

to march, go, walk, travel = πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην, πεπόρευμαι 

to move = κινέω > ῶ   

 

to obey, listen to = πείθομαι, πείσομαι, έπιθόμην , πέπεισμαι  (+ dat) 

to partake of = μετ-έχω (+gen) 

to perceive through the senses = αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην  

to perform the paean = παιανἰζω

to persuade = πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

   

to plant = φυτεύω, φυτεύσω, ἐφύτευσα  

to pray, make a vow = εὔχομαι, εὔξομαι, ηὐξάμην  

to preach = εὐαγγελίζομαι  

to prescribe = ἐπι-τάσσω (Attic ἐπι-τάττω), ἐπιτάξω, ἐπέταξα (cf. τάσσω, Att. τάττω)

to proclaim = κηρύσσω (Attic κηρύττω), κηρύξω, ἐκήρυξα  

to profit, be useful = συμ-φέρω (cf φέρω

to provide = παρ-έχω, παρ-έξω, παρ-έσχον / κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι  

to punish = κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, κεκόλακα  

to put clothes on, sink into; (in Lesson 19) to come over, set upon = δύω, δύσω, ἔδυσα   

to put faith in, obey = ἐπι-πείθομαι + dat  

to put on another = ἐν-δύω, ἐν-δύσω, ἐν-έδυσα ; to put on oneself, wear  =  ἐν-δύομαι   

to raise = ἀνα-τείνω, ἀνα-τενῶ, ἀν-έτεινα,   

to ransom = λύομαι  

to reap = ἀμάω, ἀμήσω, ἤμησα 

to recognize, know = γι(γ)νώσκω, γνώσομαι, [ἔγνων], ἔγνωκα   

to release = ἀπό + λύω 

to remember = μέμνημαι (perfect of  μιμνήσκομαι, to recall) 

to respond = ἀντι-λέγω  

to return = ἐπανέρχομαι

to risk (run a risk), be in danger = κινδυνεύω, κινδυνεύσω, ἐκινδύνευσα, κεκινδύνευκα  

to rub, wear away, spend (time) = τρίβω, τριψω, ἔτριψα, τέτριφα, τέτριμμαι  

to sacrifice = θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην    

to say, speak = λέγω, ἐρέω > ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, εἴρημαι.  (Later λέγω, λέξω, ἔλεξα / εἶπα ).   

to scourge = φραγελλόω > ῶ, φραγελλώσω 

to see = ὁράω > ῶ, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, ἑώραμαι  

to seek = ζητέω > ζητῶ, ζητήσω  

to seem = δοκέω > ῶ, δόξω, ἔδοξα / φαίνομαι   

to send away, dispatch =  ἀπο-στέλλω, ἀπο-στελῶ, ἀπ-έστειλα, ἀπ-έσταλκα, ἀπ-έσταλμαι  

to send for someone, summon = μετα + πέμπομαι 

to send off, divorce (a wife) = ἀποπέμπω, ἀποπέμψω  

to set in motion, to ride = ἐλαύνω, ἐλάω > , ἤλασα, ἠλήλακα  (transitive or intransitive)

to set in order, array in battle = τάσσω (Att. τάττω), τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην  

to shake, stir up = ἀνα-σείω, ἀνα-σείσω, ἀν-έσεισα

to sharpen = ὀξύνω, ὀξυνῶ    

to show, reveal = φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, πέφασμαι, ἐφάνθην / ἐφάνην  

to sneeze = πτάρνυμαι, a type of verb not studied in this course.

to sow = σπείρω, σπερῶ, ἔσπειρα, --, ἔσπαρμαι, ἐσπάρην  

to speak well of, praise = εὐλογέω > ῶ, εὐλογήσω, ηὐλόγησα  

to speak, chatter = λαλέω > λαλῶ, λαλήσω  

to spread widely by word of mouth, disseminate = διαφημίζω  

to stand outside / beside oneself = [ἐξίσταμαι]   

to steal = κλέπτω, κλέψω, ἔκλεψα, κέκλοφα, κέκλεμμαι

to stop to rest = ἀναπαύομαι 

to stretch, extend = τείνω, τενέω > ῶ, ἔτεινα, τέτακα, τέταμαι  

to strike = παίω, παίσω, ἔπαισα, πέπαικα, πέπαισμαι, ἐπαίσθην; to strike, cut  = κόπτω,  κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, κέκομμαι     

to strike at, rebuke = ἐπι-πλήσσω,  ἐπι-πλήξω  

to supply, give = πορίζω, πορίσω, ἐπόρισα, πεπόρικα, πεπόρισμαι  

to take hold of = ἀντι + λαμβάνομαι   

to take pleasure = ἥδομαι  (+ dat)

to take, receive = λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον  

to teach = διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην   

to throw = βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον,  βέβληκα, βέβλημαι; to throw (someone) into something = ἐμβάλλω (ἐς + βάλλω); to throw, cast = ῥίπτω, ῥίψω, ἔρριψα, ἔρριφα   

to throw around, put on = περι-βάλλω, περιβαλῶ, περιέβαλον

to trust = πιστεύω, πιστεύσω, ἐπιστευσα (+ dat)

to uncover, reveal = ἐκκαλύπτω, ἐκκαλύψω, ἐξεκάλυψα  

to understand = [συνίημι]  

to untie, free = λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην 

to value, deem worthy of = ἀξιόω >  

to view, behold = θεάομαι, θεάσομαι, ἐθεασάμην, τεθέαμαι  

to wait, remain = μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμήνηκα  

to want = βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι  

to watch, perceive with the eyes = θεάομαι, θεάσομαι, ἐθεασάμην, τεθέαμαι  

to watch. guard = φυλάσσω (Attic φυλάττω), φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

to whet, sharpen = θήγω, θήξω, ἔθηξα   

to withdraw = ἀπ-αλλάσσω ,  Att. ἀπ-αλλάσσω (cf. ἀλλάσσω

to wither by heat = καυματίζω, καυματίσω  

to wonder, admire = θαυμάζω, θαυμάσω, ἐθαύμασα, τεθαύμακα   

to write, draw = γράφω, γράψω, ἔγραψα,  γέγραφα, γέγραμμαι; middle = to indict  

to wrong, act wrongly ἀδικέω > ῶ, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι  

to  be born, come to be, become = γί(γ)νομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γεγήνημαι  or γέγονα  

to  leave behind, abandon = λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι   

tomb = τάφος, ου, ὁ   

too much ἄγαν 

toward = παρά  (+  acc)  

town = κωμόπολις, εως, ἡ; ἐχομένη κωμόπολις  next town

tragedy = τραγῳδία, ας, ἡ  

tribe, nation = ἔθνος, ἔθνους, τό.  In NT τὰ ἔθνη  = the Gentiles

trireme = τριήρης, τριήρους, ἡ  

true = ἀληθής, ἀληθές  

trustworthy = ἀψευδής, ές  

twice = δίς  

back to the top

 

U

ugly, shameful = αἰσχρός, ά, όν; comparative αἰσχίων, αἴσχιον; superlative αἴσχιστος, η, ον   

uncaring = ἀμελής, ἀμελές   

underworld, Hades = ᾅδης, ου, ὁ   

unfailing = νημηρτής, νημηρτές 

unfortunate = δυστυχής, δυστυχές     

unhappy, ill-starred = κακοδαίμων, κακόδαιμον  

back to the top

 

V

vain = μάταιος, α, ον; in vain =  ματαίως

valued = τίμιος, α, ον  

various = ποικίλος, η, ον  

victory = νίκη, ης, ἡ  

village, small town = κώμη, ης, ἡ  

visibly, publicly = φανερῶς

voice = φωνή, ῆς, ἡ   

back to the top

 

W

wages, reward = μισθός, οῦ, ὁ   

wailing = κλαυθμός, οῦ, ὁ   

wall = τοῖχος, τοίχους, τό  

water = ὕδωρ, ὕδατος, τό  

we = ἡμεῖς,  ἡμῶν 

weak, sick = ἀσθενής, ἀσθενές  

weakness, despondency = ἀθυμία, ας, ἡ  

well-born = εὐγενής, εὐγενές   

well-known = γνωτός, ή, όν 

when, whenever = ὅτε / ὅταν / ὁπότε   

where =  ποῦ, ὅπου

where(to) = ποῖ / ὅποι 

while = ἕως  (conj)  with the Indicative

white = λευκός. ή, όν

whoever, whatever = ὅστις, ἤτις, ὄ τι

wide = εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ   

wild = ἄγριος, α, ον  

winged = πετεινός, ή, όν

wisdom = σοφία, ας, ἡ  

witness, martyr = μάρτυς, μάρτυρος, ὁ  

wool = ἔριον, ου, τό  

word, song = ἔπος, ἔπους, τό ; in the pl = poetry

workshop = ἐργαστήριον, ου, τό

wretched = τάλας, τάλαινα, τάλαν  

writing tablet, board for painting, picture = πίναξ, -κος, ὁ  

back to the top

 

Y

year (period of one year) = ἐνιαυτός<span style="font-size: 11.0pt; font-family: Palatino Linotype; color: black">, οῦ,  

year = ἔτος, ἔτους, τό  

yesterday = χθές

you (sg) = σύ, σοῦ; (pl) = ὑμεῖς, ὑμῶν 

your (belonging to you sg) = σός, σή, σόν; (belonging to you pl) = ὑμέτερος, α, ον  

 

Z

Zeus = Ζεύς, Διός, ὁ

back to the top