Vocabulary in Lessons 1-7

Try to remember the highlighted vocabulary

 

Article

, , τό  = the

 

Nouns

ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger

ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother

ἀθλητής, οῦ, ὁ  = athlete   

Αἵδης, ου, ὁ = Hades, both the underworld and its god

Αἰνείας, ου, ὁ  = Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome)

ἄμπελος, ου, ἡ = vine

ἄνθρωπος, ου, ὁ  = man (human being:  ἡ ἄνθρωπος means the woman)

ἀοιδός, οῦ, ὁ  = bard

ἀπορία, ας, ἡ = straits, lack of a solution

ἀπόστολος, ου, ὁ = apostle

ἀρετή, ῆς, ἡ = excellence, virtue, courage

ἀρχή, ῆς, ἡ = beginning, rule

βίος, ου, ὁ  = life

βωμός, οῦ, ὁ = altar

γαλαθηνόν, οῦ, τό   = (adj. used as a noun) sucking animal  

γεωργός, οῦ, ὁ  = farmer

γνώμη, ης, ἡ = proverb, opinion

δένδρον, ου, τό = tree, plant

διδάσκαλος, ου, ὁ  = teacher

δίκη, ης, ἡ = justice

δόξα, ης, ἡ = opinion, reputation, glory

δοῦλος, ου, ὁ  = slave

δῶρον, ου, τό  = gift

εὐαγγέλιον, ου, τό = gospel

εἰρήνη, ης, ἡ = peace

ἐκκλησία, ας, ἡ = assembly; (later) church

ἐπιθυμία, ας, ἡ = desire

ἐπιστολή, ῆς, ἡ = letter

ἔργον, ου, τό = work, deed

Ἑρμῆς, οῦ, ὁ = Hermes, a Greek god

Ἔρως, Ἔρωτος, ὁ  =  Love.  Plato presents in his Symposium or Banquet  a fictional conversation where Socrates and others praise Eros and debate his essence.

εὐτέλεια, ας, ἡ = thrift, frugality

ἡδονή, ῆς, ἡ = pleasure

ἡμέρα, ας, ἡ = day

Ἡραῖον, ου, τό  = a temple of the goddess Hera

θάλασσα (Attic dialect θάλαττα), ης, ἡ = sea

θάνατος, ου, ὁ = death

θεά, ᾶς, ἡ = goddess

θεός, οῦ, ὁ = god, God

θηρίον, ου, τό = wild animal, beast

θησαυρός, οῦ, ὁ = treasury

ἰατρός, οῦ, ὁ = doctor

ἱερόν, οῦ, τό = temple

Ἰησοῦς, οῦ, ὁ = Jesus.  A contracted noun, to be studied later.

ἵππος, ου, ὁ = horse

Ἰωάν(ν)ης = John

καρδία, ας, ἡ = heart

κόσμος, ου, ὁ  = world

κοτύλη, ης, ἡ = cup

κραυγή, ῆς, ἡ = shouts, a shouting

κόρη, ης, ἡ = girl

κόσμος, ου, ὁ  = world

κύριος, ου, ὁ = master, lord

λίθος, ου, ὁ = rock, stone

λόγος, ου, ὁ = story, reason; in Biblical Greek = word

λύπη, ης, ἡ = grief

μαθητής, οῦ, ὁ = student, disciple

Μίλων = Milon of Croton  

Μοῦσα, ης, ἡ = Muse, one of the nine goddesses who protected arts and sciences

ναύτης, ου, ὁ = sailor

νεανίας, ου, ὁ = young man

νόσος, ου, ἡ = disease 

ὁδός, οῦ, ἡ = way, journey  

οἰκία, ας, ἡ or οἶκος, ου, ὁ = house

οἶνος, ου, = wine

παράδεισος, ου, ὁ = garden, paradise

πεδίον, ου, τό = plain, field

πέτρα, ας, ἡ = rock, crag

πηγή, ῆς, ἡ  = a spring, source 

πλοῖον, ου, τό = ship

ποιητής, οῦ, ὁ = poet

πολίτης, ου, ὁ = citizen

πόλεμος, ου, ὁ = war

πόνος, ου, ὁ = toil, labor

ποταμός, οῦ, ὁ = river

προφήτης, ου, ὁ = prophet

σάββατον, ου, τό = the Sabbath

σιγή, ῆς, ἡ = silence

σῖτος, , ου, ὁ = food

σκηνή, ῆς, ἡ = tent  

στάδιον, ου, τό  = stadium and the standard length thereof, a stade (app. 607 ft)

συναγογή, ῆς, ἡ = synagogue 

ταῦρος, ου, ὁ =  bull

τέχνη, ης, ἡ = art, skill, cunning device

τόλμα, ης, ἡ = courage, daring

τύχη, ης, ἡ = chance, fortune, destiny

ὕδωρ, τὸ  (neuter of the 3rd declension, not studied yet) = water

υἱός, οῦ, ὁ = son

ὕλη, ης, ἡ = wood

ὕπνος, ου, ὁ = sleep

ὑποκριτής, οῦ, ὁ = hypocrite

Φαρισαῖος, α, ον = Pharisee

φάρμακον, ου, τό = drug, remedy

φθόνος, ου, ὁ = envy, jealousy

φίλος, ου, ὁ  = friend

χαρά, ᾶς, ἡ = joy

Χριστός, οῦ, ὁ = Christ

χώρα, ας, ἡ = land, countryside

ψυχή, ῆς, ἡ   = the breath of life, spirit; later = soul

ὥρα, ας, ἡ  = season, hour

 

Verbs

ἀγαθοποιέω > ῶ, ἀγαθοποιήσω  = to do good, to do what is right and proper

ἀγγέλλω, ἀγγελέω > ῶ = to announce

ἄγω, ἄξω  = to lead

ἀκούω = to hear

βαίνω = to go, walk; ἀναβαίνω = to walk up or upon, embark;  διαβαίνω = cross

βάλλω, βαλέω > ῶ  = to throw

βαπτίζω, βαπτίσω = to immerse, baptize

βλάπτω, βλάψω = to harm

βλέπω (ἐς, εἰς + acc) = to look; προσβλέπω  (+ acc ) = to look  at

γι(γ)νώσκω = to recognize, know

γράφω, γράψω = to draw, write

διαφέρω = to carry over, to differ

διδάσκω, διδάξω = to teach

διώκω = to chase, pursue

ἐγκωμιάζω = to praise

ἐθέλω, ἐθηλήσω  = to wish, to be willing to

εἰσίν = they are

ἔξεστι(ν) (impersonal) = it is permitted, possible

ἐστίν  = (he, she, it) is

εὑρίσκω, εὑρήσω = to find, discover

ἔχω = to have

θαυμάζω, θαυμάσω = to admire, wonder at

θεραπεύω, σω  = to heal, care for

θύω, θύσω  = to offer sacrifice

ἱδρύω, ἱδρύσω = to establish

κακοποιέω > ῶ, κακοποιήσω  = to do harm, do what is wrong

κωλύω, κωλύσω = to prevent

λέγω, λέξω  = to say, speak

λείβω, λείψω = to pour

λούω, λούσω = to wash

μανθάνω  = to learn

μαρτυρέω, μαρτυρήσω = to bear witness

μένω, μενέω > ῶ = wait, remain

νικάω, νικήσω = to win (a battle), defeat (an adversary)

νομίζω = to consider, deem

οἰκτείρω, οἰκτειρέω > ῶ = to pity, have pity upon

ὀνομάζω, ὀνομάσω  = to name

ὁρίζω, ὁρίσω = to separate from, delimit

παίζω  = to play

παρέχω, παρέξω = to provide

παύω, παύσω = to stop (someone or something)

πείθω, πείσω = to persuade

πέμπω, πέμψω = to send

πίνω = to drink

πιστεύω, πιστεύσω = to trust, believe in

προσβλέπω = to look at (+ acc)

προφέρω  = to bring forth (cf. φέρω)